Kezdőlap

Tótkomlós

Iskolai élet
Hírek
Bemutatkozás
Dokumentumok
Iskolatörténet
O našej škole
Szakkörök
Harmónia
Diákjaink
Tantestület
Eredményeink
Elsősöknek
Rendezvényeink
Terembérlés
Pályázatok
Alapítvány
Óvoda
Diákönkormányzat
Žiacke stránky
Képek iskolánk életéről
Galéria

O našej škole

Dejiny našej školy

Naši predkovia sa prisťahovali z Horného Uhorska  sem na Dolnú zem. Najprv sa v Szentandrási usadili, odkiaľ sa v roku 1746  presťahovali  naši predkovia na komlóšsku pustatinu v počte 80 rodín.
Prišli so svojim farárom Jánom Szarkóczym a učiteľom Petrom Mravíkom. Prvou starosťou osadníkov bolo postaviť jednoduchý dom pre modlitebnicu a byt pre farára,  potom ďalšie budovy pre školu a učiteľa.
S rastom počtu obyvateľstva sa zároveň rozširovala aj školská sieť.   Slovenský Komlóš si za dlhý čas zachoval čisto slovenský charakter. Evanjelická cirkev mala 10 škôl, kde sa učilo po slovensky. Maďarský jazyk začali učiť až začiatkom štyridsiatych rokov 19. storočia.  Postupný pokles žiakov evanjelických škôl sa začína vtedy, keď v roku 1909 založi
a maďarskú štátnu školu práve v našej budove.
Po II. svetovej vojn
e aj na poli školstva a osvety nastali veľké zmeny. V tomto období Ondrej Kulík a jeho druhovia podali žiadosť, aby vyučovanie v
evanjelickej cirkevnej škole mohlo prebiehať v materinskom jazyku čiže slovenskej reči.
 
V januári roku 1945 rodičia hlasovali za tento typ vyučovania. Toto je dátum založenia slovenskej školy.
V rokoch 1946-48 maďarská-slovenská výmena obyvateľstva zapríčinila v dedine veľký duševný otras. Komlóš opustilo  vyše 3000 Slovákov. Presídlením sa neoslabila len početná sila tunajších Komlóšanov, ale aj národnostná. Evanjelické školy v 1948 zoštátnili. Po znárodnení škola pracuje vo svojej činnosti ako V
šeobecná škola s vyučovacím jazykom slovenským.  Škola školským rokom 1951/52 sa presťahovala do budovy, kde  dodnes funguje.
Od školského roku 1959/1960 sa na základe vládneho nariadenia zaviedlo v škole dvojjazyčné vyučovanie. V zmysle toho sa v slovenčine vyučovali predmety slovenský jazyk a literatúra, dejepis, zemepis a výchovné predmety. Vyučovacím jazykom ostatných predmetov sa stala maďarčina.
V 80. rokoch počet žiakov bol okolo 120-130. Slovenská škola sa postupne obnovila.
V školskom roku 1999/2000 sme už  mali 178 žiakov. Budova sa stala malou,  bolo ju  treba obnoviť. Toto sa uskutočnilo
v roku 2006.

Naši riaditelia boli: Augustín Drahoš (1949-51), pani Bozókyová (Bozóky Jánosné 1951-54), Matej Lugosi (1954-77),  Ján Majoros (1977-91), Anna Lehoczká (1991-99) Gabriella Mariková Fülöpová (1999-2008).
Od roku 2005 ku škole patrí aj materská škola. Riaditeľka inštitúcie:Zuzana Lauková .

Život v našej škole

V roku 2006 prebehla rekonštrukcia školy. Školu navštevuje 162 žiakov, vyučuje v nej 16 učiteľov.
Je tu 9 tried, od prvého až po ôsmy ročník. V 4. ročníku sú paralelné triedy.  Okrem pekných tried sa žiaci učia aj v odborných učebniach, v jazykovom laboratóriu, v učebni výpočtovej techniky a v prírodovednej učebni. Súčasťou školy je aj školská knižnica, telocvičňa a jedáleň. Škola sa zameriava na výučbu slovenského a anglického jazyka. Keďže je to národnostná škola, jej hlavným cieľom je zachovanie tradícií, kultúry a jazyka Slovákov.

Na nižšom stupni (roč. 1-4.) sa v slovenskom jazyku vyučujú nasledovné predmety: slovenčina (delené skupiny s malým počtom žiakov). Slovnú zásobu slovenského jazyka rozširujeme na hodinách: spev a hudba, kreslenie, technika, pohybová kultúra, prírodopis. Slovenčina sa vyučuje aj v školskej družine. Vo 4. ročníku si žiaci môžu zvoliť anglický jazyk.

Na vyššom stupni (roč. 5-8.) sa slovenčina rozdelí na hodiny: slovenský jazyk, literatúra, konverzácia v slovenskom jazyku. Slovenskú slovnú zásobu rozširujeme na hodinách: spev a hudba, kreslenie, technika, pohybová kultúra, prírodopis, zemepis, dejepis, biológia. Voliteľný cudzí jazyk je angličtina.

V škole pracuje súbor Harmónia, kde sa deti zaoberajú ľudovými a modernými tancami, spievajú ľudové a detské populárne piesne, nacvičujú divadelné hry, recitujú básne po slovensky a po maďarsky.

V škole pracuje aj krúžok výpočtovej techniky, športové krúžky (volejbal, stolný tenis, futbal) a spevokol.

V záujme lepšieho osvojenia si slovenského jazyka organizujeme každý rok  pre žiakov ZŠ "Školu v prírode ” na Slovensku.  Za týmto cieľom ponúkame pre našich žiakov aj jazykové a tanečné tábory.

Sme cvičnou školou pre študentov študujúcich slovenský jazyk na Vysokej škole pedagogickej Juhásza Gyulu v Segedíne.

Škola sa zúčastnila na tvorbe programu: Urobím – porozumiem! Príprava na vyučovanie základných kompetencií. (HEFOP-3.1.3.)

Študentská samospráva našej školy

Prvoradý cieľ ŠS:

  • Zastupovanie študentov na všetkých fórach a ochrana ich práv a záujmov.

  • ŠS združuje študentov, ich názory a požiadavky postupuje ďalej učiteľskému zboru a vedeniu školy.

  • Pripravovať a realizovať školské podujatia.

Služba ŠS:

  • Užitočné trávenie voľného času

  • Styky s vedením školy

Organizačná výstavba

Predseda ŠS

 zástupkyňa  ŠS: 

zástupca:  Patrik Keresztes

zodpovedný za čistotu: Ján Karkus

zodpovedný za školský rozhlas:

pedagóg zodpovedný za ŠS: Aliz Patakiová

Programy: Vianoce, Fašiangy, Deň žiakov, školská diskotéka, účasť na rôznych mestkých programoch.

Tradície našej inštitúcie

Zachovávanie a pestovanie tradícií má zvláštny význam.

Z tradičných školských podujatí treba spomenúť slávnostné otvorenie a zakončenie školského roka ako aj rozlúčkovú slávnosť žiakov základnej školy. Náplň týchto slávností sa postupom času zmenila, ale sviatočný charakter zostal. Najväčšia účasť rodičov je práve na týchto slávnostiach.

Naša inštitúcia pravidelne organizuje „Školu v prírode” na Slovensku. Deti majú možnosť každý rok zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku a upevňovať si národnú identitu na Slovensku v jazykovom tábore.Rodičia na tieto akcie prispievajú len minimálnou finančnou čiastkou, a tak aj žiaci pochádzajúci z menej solventných rodín majú možnosť počas štúdia viackrát navštíviť Slovensko.

Najnovším sviatkom, ktorý sa však už stal tradičným, je Slovenský týždeň, ktorý organizujeme v novembri. Do tohto programu sa zapájajú aj rodičia, aj naši dôchodcovia. Vtedy prebieha školské kolo Spievaniek a veršovačiek.

K tradičným podujatiam našej inštitúcie patrí Deň matiek a Deň detí. Slávnostné podujatia sú sviatkom tak pre deti ako aj ich rodičov. Je dojímavé, ako deň pred tým žiaci pripravujú darčeky pre matky.

Podobné horúčkovité prípravy charakterizujú vianočnú slávnosť. Žiaci  chystajú slávnostný program, vyrábajú ozdoby na vianočný stromček. Vtedy dostanú darčeky žiaci, ktorí dosiahli dobrý prospech a získali popredné umiestnenia na súťažiach organizovaných v prvom polroku.

Každé dva roky v rámci kultúrneho podujatia predstavujú výsledky svojej práce záujmové umelecké krúžky našej školy. Do tohto programu sa zapájajú aj jednotlivé triedy s rôznym kultúrnym programom (scénky, básničky, hudobné produkcie).

V rámci „ Dňa otvorených dverí”  sa s našou školou, jej pedagógmi, s našou prácou a výsledkami môžu oboznámiť malí škôlkári nášho mesta,  ich rodičia a aj iní záujemcovia.

   Ďalej k fotkám

     Na hornú časť stránky    Na úvodnú stranu   Na žiacké stránky