Kezdőlap

Tótkomlós

Iskolai élet
Hírek
Bemutatkozás
Dokumentumok
Iskolatörténet
O našej škole
Szakkörök
Harmónia
Diákjaink
Tantestület
Eredményeink
Elsősöknek
Rendezvényeink
Terembérlés
Pályázatok
Alapítvány
Óvoda
Diákönkormányzat
 
Képek iskolánk életéről
Galéria

Bemutatkozás

Bemutatkozás | Iskolatörténet | Alapítvány
Pályázatok | Közzétételi lista  | Szabályzatok

 

    A szlovákok letelepedésétől kezdve napjainkig fontos szerepet tölt be iskolánk a szlovák nyelv (anyanyelv) megőrzésében, továbbfejlesztésében.
Természetes, hogy a múlttal, távoli ősökkel, érzelmeinkkel a szlovák múlthoz kötődünk. Meg kell ismerni őseink hazáját, ahonnan jöttek, ahol éltek, beszéltek. Kötelességünk ezt megőrizni, továbbadni, mert erre igény van. Ehhez meg kell nyerni több generációt.
    A szülők felismerték az idegennyelv-tudás fontosságát, azt, hogy igen szerencsés az angol és német mellett egy kisebb európai uniós ország nyelvének tudása is.
     Az iskola az első és második nyelv tanításával hozzájárulhat a többnyelvűség megszerzéséhez. A többnyelvűséget Európában fontos kvalifikációnak tekintik. A két tannyelvű oktatás a szakmai perspektívákon kívül, más nemzetekkel való találkozás révén a saját nézőpont gyarapodását eredményezheti.

    Az intézmény nemzetiségi jellege alapvetően meghatározza a nevelő-oktató munka irányát, a szabadidős tevékenységet.

Az intézményünkben a tanítás - tanulás, nevelés és a kommunikáció nyelve a szlovák és magyar nyelv.
Intézményünk általános tantervű, ugyanazt a tananyagot tanítjuk, mint az ország valamennyi általános iskolájában.

Iskolánk 2004 óta elkötelezett híve a kompetencia alapú oktatásnak. Új módszerekkel, modern digitális eszközök segítségével törekszünk az ismeretek átadására, begyakoroltatására.

Néhány éve az innovatív iskolák körébe léptünk.

A kétnyelvű kisebbségi oktatás keretein belül az intézmény - a magyarországi közoktatás részeként - megvalósítja az iskolai nevelés és oktatás céljait, emellett biztosítja a szlovák nyelven való tanulást, a magyarországi szlovák kisebbség történelmi, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést, az önismeret kialakítását, a kisebbségi jogok megismerését és gyakorlását.

A magas fokú nyelvtudás és a szlovákság kulturális értékeinek birtokában a tanulók személyisége gazdagabbá válik, ezek segítik őket identitásuk megtartásában, fejlesztésében.

A tevékenységek köre rendkívül széles skálán mozog. A szakköröket, a sportkört az iskola tanárai vezetik a legnagyobb odaadással, sokszor szabadidejük feláldozásával.

A kínálat gazdag. Az első osztályosoktól kezdve a végzősökig mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő foglalkozást. A néptáncosok, színjátszók, énekkarosok, vers- és prózamondók főleg a helyi nemzetiségi hagyományokat elevenítik fel, de repertoárjukból nem hiányzik a magyar folklór, irodalom értékeinek ápolása sem.

 

SZABÁLYZATOK

ISKOLAI KÖLTSÉGVETÉS           SZÁMVITELI POLITIKA   

201912031221 kv.pdf                         TK-számviteli politika.pdf         

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK
TK-eszköszök és források értékelési szabályzata.pdf

LELTÁR                                                                                                PÉNZ -ÉS ÉRTÉKELÉS

TK-leltárkészítési és leltározási szabályzat.pdf                                 TK-pénz és értekelési szabályzat.jó.pdf

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS                                                             SZÁMLAREND

TK-önköltség-számítási szabályzata.pdf                                        TK-számlarend.jó.pdf

 

 

 

           Az intézmény adatai, helyzetelemzés

Mint az Országos Szlovák Önkormányzat  nemzetiségi oktatási intézménye, a következő tevékenységeket látja el:

 • óvodai nevelés (a 3-7 éves gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése, mely átfogja a gyermeki személyiség egészét; a szociálisan elfogadott magatartásformák megerősítése; a szlovákok nyelvének és kultúrájának megőrzése az életkori sajátosságoknak megfelelően),

 • alapfokú nevelés,

 • nemzetiségi oktatás,

 • erdei iskola Szlovákiában

 • napközi otthoni ellátás,

 • sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása,

 • egyéb az alaptevékenységek hatékonyságát támogató tevékenységek:

 • testvériskolai kapcsolat a szlovákiai általános iskolákkal,  és a romániai Nagylak általános iskolájával,

 • Harmónia kultúrcsoport, amelyben az iskola tanulóinak 85%-a tevékenykedik (a csoport több részből áll: néptánccsoport 3 korosztályban, énekkar, színjátszó kör, vers- és prózamondás versenyekhez kötődően),

 • nyolcadik osztályosok és felnőttek középfokú nyelvvizsga előkészítője,

 • minden év tavaszán hagyományos teaest "Ki mit tud"-dal és farsanggal egybekötve

 • minden év őszén szlovák projekthónap,

 • kétévente kulturális bemutató,

 • diáksport,

 • diákönkormányzat,

 • gyakorlóiskolája vagyunk a Juhász Gyula pedagógusképző karának.

Iskolai oktatás

  Pedagógiai program    SZMSZ      

                                    

A 2020/2021-es tanév pedagógiai munkája
 

    Az 1.évfolyamon  egy, a 2.évfolyamon egy, a 3. évfolyamon egy, a 4. évfolyamon egy, az  5. évfolyamon egy, a 6. évfolyamon kettő, a 7. évfolyamon egy, a 8. évfolyamon egy, összesen 9 tanulócsoportunk van.
Öt napközis csoportot indítottunk.
Minden évfolyamban kétnyelvű (szlovák-magyar) oktatás folyik.

 
Tanulólétszámunk alakulása:   Tanulóink összlétszáma: 172 fõ.
                                                      

     A Szlovák Két Tanítási Nyelvű  Általános Iskola és Óvoda 1948/49-től működik.
Igazgatói: Drahos Ágoston (1949-51), Bozóky Jánosné (1951-54), Lugosi Mátyás 1954-77), 
Majoros János (1977-91), Lehoczki Istvánné (1991-99), Marikné Fülöp Gabriella (1999-2008).


Az intézmény  igazgatója:Laukó Zsuzsanna
Nevelőink száma:16+1 fő vendégtanár  
Iskolatitkár:
1 fő
Pedagógiai asszisztens: 2 fő

Óraadó: 2 fő

Az iskolánkban található tornaterem alkalmas különféle sportágak művelésére: kosárlabda, kispályás labdarúgás, torna , kézilabda, röplabda, tenisz, asztalitenisz, aerobik. Itt folynak az iskolai táncpróbák is.
A  város lakossága is igénybe veheti a tornatermünk adta lehetőségeket.

Az iskola ebédlője 60-70 fő étkeztetésére alkalmas. Családok, civilszervezetek rendezvényeinek megtartására is lehetőséget biztosítunk.

 

A szlovák nyelv tanítása

A szlovák nyelv oktatása az alapoktól indul el. Módszertani szempontból idegen nyelvként oktatjuk, hiszen ma már   többnyire nemzetiségi nyelvtudás nélkül jönnek a gyerekek iskolánkba. Előnyt jelent, ha a szülők, nagyszülők ismerik a komlósi szlovák nyelvjárást (közép-szlovák), hisz ez a mai szlovák nyelv alapja, s ez nagyban segíti az irodalmi szlovák nyelv elsajátítását is. Azonban nem akadály, ha a szülők  nem tudnak segíteni gyermekük  nyelvtanulásában. Az iskolában  elég lehetőség van a gyermekek nyelvtudásának begyakorlásához, és lehetőség van a felzárkóztatásra is.
A nyelv a kultúra része. Az iskolának a nyelv alapjait kell leraknia. A nyelvtanulás már 1. osztálytól kezdődik.
Alsó tagozaton a tanulók heti 5 órában tanulják a szlovákot.

Feladataink:

 • a nyelv megértésének a fejlesztése,

 • képességek, hallott vagy olvasott szövegek megértésének illetve feldolgozásának kialakítása,

 • szótár és lexikonhasználat kialakítása,

 • alapvető szószerkezetek, összefüggések megtanítása, nyelvtan, helyesírás fejlesztése,

 • a magyar és a szlovák nyelv közötti hasonlóságok és eltérések tudatosítása,

 • a magyarországi szlovákok gyermekjátékainak, dalainak, verseinek, mondókáinak megtanítása,

 • a magyarországi szlovákok jelenének és múltjának megismertetése,

 •  irodalmi szövegek, szlovák nyelvű irodalom megismertetése.

Az első osztályban a gyermekek környezetéhez közelálló témakörök szókincsét tanítjuk mondatmodellekben.
A szlovák írástanítás a 2. osztály végére fejeződik be. A szókincs fejlesztése az alsó tagozaton folyamatosan történik bővülő témakörökkel. A szlovák szókincset bővítjük tanulószobai foglalkozásokon, ének-zene, rajz, technika, környezetismeret, tánc és mozgás órákon.

5. osztálytól a szlovák nyelvoktatás elkülönül szlovák irodalom, nyelvtan és társalgás (konverzácia) tantárgyakra heti 5 órában. Felső tagozaton az alábbi tantárgyak tanításánál segítjük a szókincsfejlesztést: természetismeret, földrajz,  biológia, történelem, ének-zene, tánc és mozgás, rajz és technikaórán, valamint a délutáni foglalkozásokon is. A szlovák nyelvtanítást segíti  a 2. osztálytól kezdődő   hon-és népismeret tantárgy tanítása. Lehetőség szerint minden évfolyamon csoportbontásban tanulják a gyerekek a nyelvet.
A kisebbségi népismeret tananyag az egyes kisebbségek és anyanemzetük kultúrájáról, történelméről, hagyományairól és jelenéről szóló ismereteket tartalmazza.

A felső tagozattól kezdve folyamatos a felkészítés a szlovák középfokú nyelvvizsgára.

A nyolcadik osztály  befejezése után a szlovák nyelv tanulására további lehetőséget biztosít az iskola. Szlovákiai vendégtanár segítségével történik a felnőtt nyelvoktatás és nyelvvizsgára való felkészítés  heti két alkalommal.
Ide bárki beiratkozhat. A nyelvoktatás ingyenes.

Kiemelt feladat tanulóink szlovák nemzetiségi versenyekre való felkészítése, erkölcsi kötelességünknek tartjuk minden nemzetiségi bemutatón, versenyen, találkozón részt venni, iskolánk hírnevét öregbíteni. Megtiszteltetésnek vesszük, ha Szlovákiába is meghívnak minket, legyen az folklórfesztivál, színjátszó találkozó, versmondás. Szeretnénk, ha ez a tradíció továbbra is fennmaradna.
Több éve sikerült megvalósítani a hagyományőrző kirándulásokat Szlovákiába.
A szlovákiai erdei iskolai programokat is szeretik a gyerekek. 

Az angol nyelv tanítása

 A 4. évfolyamtól  heti 3 órában folyik az angoltanítás.

 

Iskolánk nevelő-oktatómunkáját 1 alapítvány segíti: A SZLOVÁK NEMZETISÉGI MŰVELTSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

Iskolánk a 2000/2001. tanév óta vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását.

Testi (mozgáskorlátozott), beszéd-és érzékszervi fogyatékos tanulókat,

részképesség zavarral  rendelkező tanulókat (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, magatartászavar).

A fejlesztést Zvolenszki Gyöngyi,  Motyovszki Edit, Kancsóné Gyúrós Edina végzi. A fejlesztő foglalkozások iskolánk épületében és a Diófa utcai óvodában zajlanak.

 

KÖZZÉTÉTELI LISTA.pdf

 

    Ugrás a lap tetejére    Ugrás a kezdőlapra